• "Op en top verzorging begint bij uw voeten"
 • "Op en top verzorging begint bij uw voeten"
 

Privacy Policy

Medisch Pedicure Liesbeth Wijkmans (pedicure-sprang capelle) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt u geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en er wordt daarom zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Liesbeth Wijkmans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Medisch Pedicure Liesbeth Wijkmans is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens.

Medisch Pedicure Liesbeth Wijkmans (Pedicure-Sprang Capelle)
Anna van Burenstraat 50H
5141 DP Waalwijk
06- 25 33 63 45
liesbethwijkmans@gmail.com

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure-Sprang Capelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over behandeling
 • Het uitvoering geven aan een behandeling
 • BSN als identificatie aan derden (huisarts, podotherapeut) zonder uw naw gegevens te benoemen
 • Communicatie en declaratie met huisarts, zorggroep, podotherapeut, zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
* De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure-Sprang Capelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;  
 • Geslacht.

Extra indien medische voetzorg :


 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Medicijngebruik
 • Ziektegeschiedenis
 • Naam huisarts, podotherapeut

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure-Sprang Capelle  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en beroepscode is vereist. Of tot anders door u bepaalt.

Rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Communicatie met andere disciplines in de gezondheidszorg

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pedicure-Sprang Capelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 • Pedicure-Sprang Capelle, Liesbeth Wijkmans
 • Anna van Burenstraat 50H
 • 5141 DP Waalwijk
 • E-mail: liesbethwijkmans@gmail.com
 • Telefoon: 06 - 25 33 63 45